همه‌ی نوشته‌های nsfco_wp

دفتر فنی نهادین صنعت فارس در سال ۱۳۸۹ با هدف انتقال دانش مهندسی تاسیسات در زمینه مشاوره سیستم های نوین تاسیسات آغاز بکار نمود.
فعالیت های این دفتر در زمینه های طراحی،نظارت و اجرای سیستم های سرمایشی و گرمایشی در پروژه های مختلف در کل کشور می باشد.