دفتر فنی نهادین صنعت فارس در سال ۱۳۸۹ با هدف انتقال دانش مهندسی تاسیسات در زمینه مشاوره سیستم های نوین تاسیسات آغاز بکار نمود.
فعالیت های این دفتر در زمینه های طراحی،نظارت و اجرای سیستم های سرمایشی و گرمایشی در پروژه های مختلف در کل کشور می باشد.