پروژه های استخر،سونا و جکوزی

جکوزی،سونا خشک و بخار عمومی شهر اوز
استخر سرپوشیده  ۵۰ متر مکعبی جناب آقای فانی(شهر صدرا-گرین لند)
استخر روباز ۴۰ متر مکعبی جناب آقای هنری(شهر زرقان-باغ شهری)
استخر و جکوزی سرپوشیده جناب آقای همجوار(شهرستان گراش)
استخر روباز جناب آقای استار(شهر صدرا-باغ شهری)
استخر،سونا خشک و بخار و جکوزی جناب آقای دکتر حیدری(شهر اوز لارستان)
جکوزی جناب آقای امیدی(شیراز-فرهنگ شهر)
استخر روباز جناب آقای آصفی(شیراز-خانه زنیان)
استخر و جکوزی سرپوشیده جناب آقای مهندس کامروا(شیراز-قلات)
استخر و جکوزی سرپوشیده جناب آقای پرورش(شهرستان خنج)
استخر سرپوشیده جناب آقای حسینی(شهرستان خنج)
استخر و جکوزی سرپوشیده جناب آقای ابونجمی(شهرستان خنج)
استخر و جکوزی سرپوشیده جناب آقای دکترسهم الدینی(شیراز-بلوار نیایش)